STATUT FUNDACJI

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „SZACUNEK AUTENTYCZNOŚĆ DIALOG”, która może używać skrótu: „S.A.D.”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Huberta Boczara, zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Monikę Elżbietę Kołodzińską – Notariusza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Przybyszewskiego 48/54 lok.2, w dniu 08.02.2018 r. - działa na podstawie Ustawy o Fundacjach z dnia 4 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i odpowiednio innych ustaw oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W razie potrzeby, Fundacja może tworzyć oddziały terenowe oraz inne jednostki.

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

5. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Fundacja może być członkiem międzynarodowych, krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze działania.

§ 5

1. Fundacja używa pieczątek z danym identyfikacyjnymi Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja może używać odznak oraz wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celem Fundacji jest prowadzenie statutowej nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, samodzielnie lub we współdziałaniu, na rzecz ogółu społeczności, grup wyodrębnianych ze względu na wiek, sytuację życiową, zawodową lub materialną w zakresie następujących zadań:

1. kultywowania dorobku księdza profesora Janusza Tarnowskiego - twórcy koncepcji pedagogicznej pedagogiki personalno-egzystencjalnej oraz poszerzania działań na polach badawczych i rozwojowych, w szczególności w zakresie: pedagogiki personalno-egzystencjalnej, personalizmu chrześcijańskiego, dialogu międzyreligijnego, interkonfesyjnego i międzykulturowego, jedności chrześcijańskiej, tradycji judeochrześcijańskich, pedagogiki dialogu, homiletyki, wychowania dzieci i młodzieży, tradycji kościelnych i wiedzy o wierze chrześcijańskiej;

2. tworzenia, analizy aktywności i stymulacji wewnętrznego rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz wyrównywania szans grup społecznych na rynku pracy;

3. promowania zasady pomocniczości i integracji środowiska osób działających na rzecz dobra publicznego, zwłaszcza: działaczy samorządowych, przedstawicieli środowisk naukowych, przedstawicieli innych fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz dobra publicznego;

4. ochrony praw człowieka, a w szczególności: niezbywalnej godności człowieka, własności, prawa do uczciwego i szybkiego procesu, prywatności, prawa do informacji publicznej;

5. prowadzenia działań w zakresie pomocy społecznej oraz czynności z dziedziny działalności gospodarczej, sprzyjających szerzeniu chrześcijańskiej personalistycznej wizji człowieka i propagacji wychowania do dialogu;

6. zawiązywania i powoływania międzysektorowych partnerstw lokalnych i popularyzacji kultury, wiedzy i sportu;

7. podnoszenia kultury politycznej, w szczególności kultury publicznych sporów i debat;

ROZDZIAŁ III

FORMY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność statutową skierowaną do określonych statutem beneficjentów, obejmującą następujące formy prowadzenia działalności pożytku publicznego:

1. prowadzenie interdyscyplinarnych badań, w szczególności w zakresie: socjologii, psychologii, prawa, ekonomii, ekologii i zrównoważonego rozwoju, sportu, humanistyki, administracji publicznej, oraz szeroko pojętych nauki i techniki. Upowszechniania i popularyzacja wyników badań i wiedzy;

2. prowadzenie działalności naukowej w tym powoływanie instytutów badawczych i instytutów ewaluacji;

3. organizowanie wsparcia dla projektów działań obywatelskich;

4. działalność wydawniczą i produkcja programów audiowizualnych;

5. organizowanie i prowadzenie doradztwa, kursów, szkoleń, seminariów, konferencji i wykładów, zlotów, debat publicznych i wieców;

6. realizacja programów i projektów służących wzmocnieniu innych organizacji i instytucji wspierających cele statutowe fundacji;

7. koordynacja działań i wspomaganie współpracy innych stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów oraz udzielanie pomocy w powstawaniu nowych fundacji i stowarzyszeń;

8. współpraca z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi;

9. aktywne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społecznych;

10. występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi;

11. prowadzenie akcji informacyjnych oraz poradnictwa dla bezrobotnej młodzieży;

12. wspieranie wolontariatu i akcji charytatywnych oraz organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

13. fundowanie stypendiów oraz nagród;

14. podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji;

15. prowadzenie badań w zakresie ekologii, ochrona życia na ziemi, a w szczególności osobników zagrożonych i uczestniczenie w konsultacjach społecznych;

16. wspieranie, organizację i realizację kampanii społecznych;

17. uczestniczenie w konsultacjach społecznych jako partner społeczny, lub prawny reprezentant partnera społecznego;

18. tworzenie i rozwój informacyjnych portali internetowych;

§ 9

Fundacja współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami krajowymi i zagranicznymi, jak również osobami fizycznymi w zakresie objętym działalnością Fundacji.

§ 10

1.Fundacja może w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w zakresie wynikającym z celów Fundacji.

2.W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności Prezes Zarządu Fundacji zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom.

§ 11

Działalność Fundacji opiera się na pracy władz i przyjaciół Fundacji. Fundacja może zatrudniać pracowników.

§ 12

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE FUNDACJI

§ 13

Władzami fundacji są:

a) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,

b) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.

§ 14

Członkowie władz Fundacji obejmują swe funkcje z chwilą ujawnienia wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. ZARZĄD FUNDACJI

§ 15

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzą od 1 do 3 osób.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator na czas nieokreślony.

3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:

a) odwołania członka przez Fundatora,

b) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

c) śmierci członka Zarządu.

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji, wybierany z grona Zarządu przez Fundatora. Prezes, jeśli uzna to za konieczne, powołuje swojego Zastępcę (Wiceprezesa).

5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.

6. W sytuacji równego rozłożenia głosów podczas głosowania decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa. Jeżeli w składzie Zarządu są dwie osoby, Prezes lub zastępujący go Wiceprezes, musi zasięgnąć opinii Przewodniczącego Rady Fundacji. Opinia przewodniczącego Rady Fundacji jest wiążąca.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w nagłych przypadkach każdy z członków Zarządu.

9. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

10. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, a wykonując obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.

11. Członek Zarządu odpowiada wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem i postanowieniami statutu, chyba że nie ponosi winy.

12. Zarząd może działać poprzez swoich pełnomocników.

13. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Fundacji.

14. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.

15. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.

16. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji. Biuro Fundacji podporządkowane jest dyrektorowi Fundacji.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) realizacja uchwał i prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalności Fundacji,

b) propagowanie celów, dla których powołano Fundację,

c) opracowanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

d) inicjowanie i ustalanie głównych kierunków działalności fundacji,

e) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,

f) uchwalanie regulaminów,

g) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

h) zatrudnianie pracowników Fundacji,

i) ustalanie struktur organizacyjnych i regulaminów oraz wynagrodzeń pracowników,

j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

k) uchwalanie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,

l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,

m)rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Fundacji,

n) sprawowanie zarządu nad majątkiem, podejmowanie decyzji o przeznaczeniu dochodów lub pokrywaniu strat,

o) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego oraz zaciągania zobowiązań,

p) podejmowanie uchwałą decyzji w sprawie form, zasad odpłatności, zakresów i daty rozpoczęcia lub zakończenia prowadzenia danego przedmiotu statutowej działalności wraz z obowiązkiem zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego,

r) powoływanie Dyrektora Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 17

1. Rada Fundacji jest organem doradczym, opiniującym i inicjatywnym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z od 1 do 5 członków.

3. Pierwszy skład Rady Fundacji oraz Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada

4. Zebranie Rady zwołuje jej Przewodniczący lub Zarząd w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Członkowie Rady zawiadamiani są o dacie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania Rady.

5. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady oraz przewodniczy zebraniom Rady.

6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.

7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Rady.

8. Rada Fundacji obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu Obrad nad sprawami, dla których zostało zwołane Zebranie Rady. W uzasadnionych przypadkach Rada Fundacji może włączyć do porządku obrad inne zagadnienia.

9. Członkostwo ustaje w przypadku:

a) odwołania członka przez Fundatora lub Zarząd,

b) pisemnej rezygnacji z członkostwa, c) śmierci członka Rady.

10. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać zwrot swoich kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Radzie.

11. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie za swoją pracę nad realizacją projektów prowadzonych przez Fundację.

12. Zwrot kosztów oraz wynagrodzenie, o których mowa w ust. 10 i 11 ustalane będą każdorazowo przez Zarząd na podstawie przedstawionej dokumentacji, zakresu podejmowanych czynności i czasu pracy nad realizacją projektów.

13. Członek Rady Fundacji powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, a wykonując obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.

14. Członek Rady Fundacji odpowiada wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem i postanowieniami statutu, chyba że nie ponosi winy.

§ 18

Do kompetencji i zadań Rady Fundacji należy:

1. Działanie o charakterze doradczo – konsultacyjnym.

2. Opiniowanie i wspomaganie wyznaczania głównych kierunków działalności Fundacji.

3. Występowanie z wnioskami do Zarządu dotyczącymi działalności Fundacji.

4. Analiza inicjatyw i projektów, które będą kierowane do Fundacji celem ich realizacji.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 19

1.Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Fundusz założycielski może być wniesiony gotówką i poprzez aport rzeczowy.

§ 20

Przychody Fundacji pochodzić mogą z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji oraz grantów,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d) dochodów z majątku Fundacji

e) prowadzonej odpłatnej działalności statutowej

f) wpłaty na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innych ustaw.

§ 21

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli darczyńców, spadkodawców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenia wymagane przepisami prawa.

§ 22

Fundacja nie ma prawa do:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jego pracowników, podopiecznych, podopiecznych organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Organizacji/Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz pracowników, podopiecznych, pracowników, podopiecznych organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz pracowników, podopiecznych, pracowników, podopiecznych organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 23

Majątek Fundacji stanowią nieruchomości, ruchomości, w tym prawa majątkowe oraz fundusze.

§ 24

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionego przez Prezesa, Pełnomocnika Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

USTALENIA KOŃCOWE

§ 25

Fundator może być również Prezesem Zarządu Fundacji.

§ 26

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

ZMIANA STATUTU

§ 27

Uchwalenie zmian do statutu wymaga uchwały Zarządu. Uchwała dla swej ważności wymaga zasięgnięcia opinii Rady i dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 28

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 29

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 30

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej majątku i możliwości finansowania Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd po zaakceptowaniu jego wniosku przez Radę Fundacji.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu, Zarząd powołuje likwidatora lub likwidatorów, którzy przeprowadzają likwidację Fundacji.

§ 31

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub stowarzyszeń mających podobne cele statutowe i nie nastawionych na osiąganie zysku. Majątek po likwidacji przechodzi na ich rzecz po wypełnieniu zobowiązań Fundacji.

Warszawa dn. 08.02.2018 r.